فرم مشخصات لوگوی سفارشی

  • مشخصات کارفرما

  • اطلاعات پروژه

  • اگر مایل هستید در لوگویتان ظاهر شود لطفا به فارسی یا انگلیسی نوشته شود.
    با توجه به خصوصیات روانی و فیزیولژیک رنگها که در زیر نام برده شده است به نظر شما کدام یک از آنها ارتباط بیشتری با فعالیت شما دارند؟(حداکثر 2 رنگ انتخاب نمایید)